Shape Created with Sketch.

Privacy
statement

Tellow verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij jou antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Tellow.

Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder lees je wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam en adres, maar ook jouw inkomen.
 • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

 

 

1. Van wie verwerkt Tellow persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Klanten en hun vertegenwoordigers;
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten, of
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

 

 

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle onderdelen van de Rabobank Groep verwerken persoonsgegevens. De Rabobank Groep bestaat uit Rabobank en verschillende dochterondernemingen. Deze privacy statement gaat specifiek over de verwerking van persoonsgegevens die gebeurt door Tellow.

 

 

3. Waarvoor verwerkt Tellow persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om een relatie met jou te kunnen aangaan. Als je klant bij ons wilt worden of wanneer je een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig. Deze gegevens ontvangen wij van de lokale Rabobank waar u uw rekening-courant heeft. Zo moeten wij bijvoorbeeld een onderzoek doen om te beoordelen of wij je als klant kunnen accepteren. Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van je identiteitsbewijs maken.
 2. Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren. Als je klant bij ons bent, willen wij je goed van dienst zijn. Daarvoor is het ook nodig om persoonsgegevens te verwerken. We gebruiken jouw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden. Om onze kwaliteit te verbeteren kunnen ook opnamen vastleggen, bijvoorbeeld van telefoongesprekken en chatsessies. Als dit het geval is, zullen we je hierover duidelijk vooraf informeren. We geven jouw gegevens alleen door aan derden als je ons daarvoor opdracht geeft. Tellow zal uitdrukkelijk géén informatie over je boekhouding delen met andere partijen, ook niet met andere afdelingen binnen Rabobank , tenzij je ons daar uitdrukkelijk opdracht voor geeft.
 3. Om jouw en onze belangen te beschermen. Om jouw en onze belangen te beschermen kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel kunnen wij de incidentenregisters en waarschuwingssystemen van de financiële sector, zoals het Extern Verwijzingsregister, raadplegen en hier persoonsgegevens in vastleggen. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet. Ook kunnen wij voor dit doel openbare bronnen raadplegen zoals openbare registers, kranten en het internet.
 4. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. Om je goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt over een product.
 5. Voor promotie- en marketingdoeleinden. Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor je is. Of om beter op jouw wensen te kunnen inspelen. Wil je niet worden benaderd voor commerciële doeleinden? Geef dat dan aan ons door.
 6. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren. Als je voor jouw werk contact hebt met Tellow kunnen wij je persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen degene bent die een volmacht heeft om gebruik te kunnen maken van Tellow.
 7. Om wettelijke verplichtingen na te komen. Wet- en regelgeving kan ons er ook toe verplichten om gegevens over jou aan een overheidsinstelling of aan een toezichthouder door te geven. Omdat wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen en verdragen, moeten wij soms gegevens van jou verstrekken aan de Nederlandse of een buitenlandse belastingautoriteit. Daarnaast moeten wij op basis van onze zorgplicht persoonsgegevens verwerken als daar aanleiding toe is.
 8. Voor onze bedrijfsvoering. Als financiële dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze klantrelaties. Daar hoort ook bij dat wij weten of je samenwerkt met andere partijen die een risico kunnen opleveren. Om dit overzicht te krijgen en vervolgens maatregelen te kunnen nemen, verwerken wij persoonsgegevens.
 9. Voor archiefdoeleinden. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als wij de gegevens niet bewaren voor die doeleinden kunnen wij de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

 

 

4. Verwerkt Tellow ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als jou ons dat vraagt. Vraag jij ons zelf om bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

 

 

5. Hoe gaat Tellow met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Tellow kunnen je persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat en wanneer dit past bij het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. Jouw persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar dergelijke gegevens zich vanwege het verwerkingsproces bevinden. Je persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Bijvoorbeeld aan de belastingdienst of aan een toezichthouder. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

 

 

6. Welke regels gelden voor Tellow bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Tellow onder meer gebonden aan:

 • De Wet bescherming persoonsgegevens.
 • De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.
 • Het Protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen.
 • De Telecommunicatiewet.

De Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen en het protocol incidenten waarschuwingssysteem financiële instellingen zijn goedgekeurd door het College Bescherming Persoonsgegevens. Waar nodig is de verwerking van persoonsgegevens door Tellow aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

 

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Tellow van mij verwerkt?

Ja, je kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over jou zijn verwerkt bij Tellow. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Tellow.

 

 

8. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten kun je bellen naar 088 – 727 04 00 of mailen naar support@tellow.nl.

Tellow 3 maanden op proef?